Privacybeleid

RUNNING TEAM LAUWE
Privacyverklaring

1. Algemeen

RUNNING TEAM LAUWE VZW hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RUNNING TEAM LAUWE VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
•verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
•passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
•geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als RUNNING TEAM LAUWE VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

RUNNING TEAM LAUWE VZW
Zetel: Daliastraat 10, 8930 LAUWE
E-mailadres: info@runningteamlauwe.be
Telefoon: +32 493 24 87 66

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door RUNNING TEAM LAUWE VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
•Om u als lid te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van RUNNING TEAM LAUWE VZW (uitvoering overeenkomst)
•Om u als lid nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen (gerechtvaardigd belang)
•Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
•Het afsluiten van een sportverzekering (wettelijke verplichting)

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
•Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, GSM-nr
•Rijksregisternummer
•Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit
•Foto’s of video’s van loopwedstrijden of activiteiten waaraan u als RTL-lid deelnam. Door lid te worden van Running Team Lauwe aanvaardt u dat wij deze foto’s of video’s publiceren op onze website www.runningteamlauwe.be, onze facebookgroep https://www.facebook.com/groups/runningteamlauwe of instagrampagina https://www.instagram.com/runningteamlauwe.
•Uitslagen op loopwedstrijden waaraan u als RTL-lid deelnam. Door lid te worden van Running Team Lauwe aanvaardt u dat wij uw uitslagen publiceren op onze website https://www.runningteamlauwe.be, facebookgroep https://www.facebook.com/groups/runningteamlauwe of instagrampagina https://www.instagram.com/runningteamlauwe.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door :
•Bestuursleden van de vereniging
•Occasioneel door vrijwilligers van de vereniging

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

RUNNING TEAM LAUWE VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. RUNNING TEAM LAUWE VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

8. Beveiliging van de gegevens

Alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :
•Alle personen die namens RUNNING TEAM LAUWE VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
•Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
•Onze bestuursleden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kan u ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring

RUNNING TEAM LAUWE VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 17 februari 2022.